Regulamin Szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ MOTYWATORIUM
z dnia 04.02.2019r.


§ 1 Informacje ogólne

1. W niniejszym regulaminie zostały opisane i określone zasady dotyczące procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w Szkoleniach (warsztatach), organizowanym i realizowanym przez Motywatorium Katarzyna Kuzak, ul. Jagiellońska 72, 33-300 Nowy Sącz (dalej zwanym Motywatorium).
2. Zamawiającym jest osoba, która zawiera umowę z Motywatorium.
3. Uczestnikiem jest osoba, która została zgłoszona przez Zamawiającego do udziału w Szkoleniu. Jeżeli Zamawiający zgłosi sam siebie, staje się jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.
4. Zakres, cena i termin Szkolenia. Zakres programowy Szkolenia, cena oraz terminy Szkolenia zostały opisane oraz udostępnione w ofercie widocznej na stronie www.motywatorium.com
5. Motywatorium zobowiązuje się zorganizować Szkolenie zgodnie z ofertą zawartą na stronie www.motywatorium.com i zapewnić Uczestnikom:
a) prowadzenie szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę;
b) materiały szkoleniowe;
c) wydanie Certyfikatu Uczestnictwa w Szkoleniu.

§ 2 Zgłoszenie na Szkolenie

1. Aby dokonać rezerwacji miejsca na Szkoleniu, Zamawiający zobowiązany jest wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej organizatora: www.motywatorium.com, podając imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, oraz dokonać opłaty za Szkolenie.
2. Wypełnienie i wysłanie Formularza rozumiane jest jako zawiązanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Motywatorium.
3. O wpisaniu na Listę Uczestników decyduje kolejność dokonywania opłat, przy czym rozstrzygająca jest data uznania rachunku bankowego.
4. Motywatorium informuje Zamawiającego o wpisie zgłoszonej osoby na listę Uczestników poprzez wysłanie informacji mailowej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
5. W Szkoleniu może wziąć udział osoba, która:

  • zapoznała się z niniejszym regulaminem i zobowiązała się do jego przestrzegania,
  • zaakceptowała warunki zawarte w Umowie,
  • nie zalega z regulowaniem należności,
  • stosuje się do zasad regulaminu.

§ 3 Rezygnacja z udziału i odwołanie Szkolenia

1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Szkoleniu najpóźniej do 5 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia Szkolenia. W takiej sytuacji opłata za Szkolenie zostanie w całości zwrócona Zamawiającemu.
2. Jeśli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Szkoleniu na mniej niż 5 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia, dokonana opłata nie zostanie zwrócona.
3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkoleniu w przypadku zmiany jego terminu z powodów, o których mowa w ust. 4 poniżej, o czym powinien niezwłocznie poinformować Motywatorium pisemnie – mailowo.
4. Motywatorium zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia:
a) z przyczyn od niego niezależnych, spowodowanych tzw. siłą wyższą,
b) w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych Uczestników, która wynosi 7 osób. Motywatorium może przeprowadzić Szkolenie, pomimo nie otrzymania wymaganej liczby zgłoszeń. Decyzja ta jest jednak niezależna od czynników zewnętrznych i leży wyłącznie w gestii Motywatorium.
5. W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu związanej z jego odwołaniem lub zmianą terminu opisaną w ust. 4 powyżej, opłata za Szkolenie zostaje zwrócona w całości Zamawiającemu do 7 dni roboczych. 6. Motywatorium nie zwraca kosztów poniesionych przez Zamawiającego lub Uczestnika związanych z rezerwacją noclegu lub środków transportu.

§ 4 Płatność za Szkolenie

1. Opłata za Szkolenie jest wnoszona na konto:
Katarzyna Kuzak
mBank
17 1140 2004 0000 3202 7465 4198
lub w formie gotówki, po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem Motywatorium, tj. Katarzyną Kuzak.
2. Nieuregulowanie opłaty w terminie oznacza rezygnację z udziału w Szkoleniu.
3. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu jest szczegółowo opisana w §3 powyżej.
4. Jeśli Zamawiający nie dokona płatności w terminie, co jest rozumiane jako rezygnacja ze Szkolenia, a nie złoży wcześniej, tj. co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć pisemnego odwołania, jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty za Szkolenie jako rekompensata za poniesione przez Motywatorium koszty.

§ 5 Reklamacje i warunki ukończenia Szkolenia

1. Uczestnik Szkolenia uzyskuje Certyfikat Uczestnictwa,
2. Uczestnik Szkolenia wyraża zgodę na wzięcie udziału w ewaluacji Szkolenia celem zebrania informacji o poziomie zadowolenia z zajęć.
3. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji.  Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Motywatorium Katarzyna Kuzak, ul. Jagiellońska 72,
33-300 Nowy Sącz lub w formie elektronicznej na adres: kontakt@motywatorium.com.
4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Reklamującego;
b) adres Reklamującego;
c) dane kontaktowe Reklamującego;
d) przedmiot reklamacji;
e) uzasadnienie reklamacji;
f) oczekiwania wobec Motywatorium.
5. Reklamacje wniesione drogą pisemną będą rozpatrzone przez Motywatorium nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, chyba że zaistnieje konieczność podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających. Wówczas może wydłużyć się czas rozpatrywania reklamacji.
6. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się poprzez:
a) rozmowę z Reklamującym, aby doprecyzować informacje związane z zaistniałą sytuacją
b) rozmowę z innymi osobami uczestniczącymi w Szkoleniu (Trener, Uczestnicy) oraz zapoznanie się z ankietami ewaluacyjnymi usługi
c) ponowną rozmowę z Reklamującym celem uzgodnienia rozumienia sytuacji oraz ustalenia formy rekompensaty.
7. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona jako zasadna, możliwe są m.in. następujące formy rekompensaty:
a) zwrot części poniesionych kosztów;
b) powtórzenie szkolenia;
c) dodatkowe działania rozwojowe (indywidualne wsparcie w rozwoju, dodatkowy dzień szkolenia).
8. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi niezwłocznie w formie pisemnej na podany przez niego adres e-mail.
9. Po przekazaniu Reklamującemu decyzji w sprawie reklamacji, Motywatorium zobowiązuje się do wdrożenia ustalonej formy rekompensaty.
10. W razie nie spełnienia oczekiwań Uczestnika w ramach postępowania reklamacyjnego, Uczestnik uprawniony jest do wystąpienia na drogę postępowania mediacyjnego lub sądowego celem dochodzenia dalszych roszczeń.

§ 6 Postanowienie końcowe

1. Motywatorium nie odpowiada za koszty związane z dojazdem, na Szkolenie lub zakwaterowaniem Uczestników w trakcie jego trwania.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz 1000) Zamawiający, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu przez Motywatorium w celu organizowania, obsługi i realizacji Szkolenia, jak również na potrzeby badania jakości Szkolenia. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
3. Jeżeli Zamawiający zgłasza do udziału w Szkoleniu inne osoby jako Uczestników, do zgłoszenia konieczne jest dostarczenie zgody tych osób na przetwarzanie przez Motywatorium ich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu w celu organizowania, obsługi i realizacji Szkolenia, oraz zgody tych osób na brzmienie Regulaminu uczestnictwa, który znajduje się na stronie www.motywatorium.com.
4. Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025), który zawarł umowę udziału w Szkoleniu na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 Nr 683), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.motywatorium.com.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 roku.